The 9th Energy Efficiency Forum and Exhibition

Spotlight Activity: The 9th Energy Efficiency Forum and Exhibition

The 9th Energy Efficiency Forum and Exhibition was held in between 29-30 March 2018 in Istanbul. It is one of the biggest and most important events in the field of energy efficiency which is hosted by Ministry of Energy and Natural Resources. This year, the Minister of Energy and Natural Resources, presented the “National Energy Efficiency Action Plan”. Describing the targets and application areas covered by the plan, the importance of implementing a national energy policy is emphasized. The Minister said “The expected investment amount until 2023 is $10.9 billion. This investment will result in 23 million ToE energy savings and 66.6 million tons of carbon emission reductions which is equivalent of 14% of primary energy consumption. It will create 20,000 jobs and get rid of the need to invest $4.2 billion in power plants. Thus, with the National Energy Efficiency Action Plan, a total savings of $30.2 billion in energy costs will emerge by 2033.” The Minister also pointed out that buildings, which is one of the most energy consuming sectors, has an important place in the action plan. He also added that thermal insulation can provide up to 40% reduction in heating and cooling costs. To support the insulation market, a low-interest consumer loan model will be introduced.

Speaking at the session titled “Energy Efficiency Improvements in Buildings”, IZODER (Heat, Sound, Sound and Fire Insulation Association) Vice-Chairman said that the energy consumed by buildings has reached 40% of total energy consumption which exceeded the consumption of the industry sector. He also mentioned the importance of insulation and added that a reduction in taxes on goods and services would mobilize the market. It is also very important that low-cost loans are presented as incentives. The subsidy of some of the credits by the government is aimed at increasing consumer support for reducing energy use.

9. Enerji Verimlili?i Forum ve Fuar? 29-30 Mart 2018 tarihleri aras?nda ?stanbul’da gerçekle?tirildi. Fuar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? taraf?ndan duzenlenen enerji verimlili?i alan?ndaki en büyük ve en önemli etkinliklerden biridir. Bu y?l, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan?, “Ulusal Enerji Verimlili?i Eylem Plan?” n? sundu (bkz. Post # 1).

Plan?n kapsad??? hedefler ve uygulama alanlar? anlat?larak, ulusal enerji politikas?n?n uygulanmas?n?n öneminin alt? çizildi. Bakan konu?mas?nda sözlerini ?u ?ekilde sürdürdü; “2023 y?l?na kadar beklenen yat?r?m tutar? 10.9 milyar dolar. Bu yat?r?m?n birincil enerji tüketiminin %14′ üne denk gelen 23 milyon ToE enerji tasarrufu ve 66.6 milyon ton karbon emisyon azalt?m? ile sonuçlanmas? bekleniyor. Yat?r?m?n 20,000 kisiye istihdam sa?lamasi beklenirken enerji santrallerinde 4.2 milyar dolarl?k yat?r?m yapma ihtiyac?ndan da tasarruf edilmi? olunacak. Böylece, Ulusal Enerji Verimlili?i Eylem Plan? ile 2033 y?l?na kadar enerji maliyetlerinde toplam 30.2 milyar dolar tasarruf sa?lanacakt?r.” Bakan ayr?ca, en çok enerji tüketen sektörlerden biri olan binalar?n da projede önemli bir yere sahip oldu?unu belirtti. Is? yal?t?m? sayesinde ?s?tma ve so?utma maliyetlerinde %40’a kadar azalma sa?layabilece?ini de sözlerine ekledi. Is? yal?t?m? uygulamas?n? desteklemek için ise dü?ük faizli bir tüketici kredisi modeli geli?tirilece?ini belirtti.

Binalarda Enerji Verimlili?i ?yile?tirmeleri ba?l?kl? oturumda konu?an ?ZODER Ba?kan Yard?mc?s? (Is? Su Ses ve Yang?n Yal?t?mc?lar? Derne?i), binalar?n tüketti?i enerjinin toplam enerji tüketiminin %40′ ?na denk geldigini ve sanayi enerji tüketimini a?t???n? ifade etti. Ayr?ca, yal?t?m?n öneminden de bahsederek mal ve hizmetler üzerindeki vergilerin azalmas?n?n piyasay? harekete geçirece?ini de sözlerine ekledi. Dü?ük maliyetli kredilerin te?vik olarak sunulmas? da çok önemlidir. Baz? kredilerin devlet destegi ile sunulmas? da tüketici için bir yöntem.

Status: Right Direction

Plans for reducing the energy consumption of buildings are good steps forward, but, market and building owners need support from the government such as low taxes and subsidies to lower the investment cost. This is an emerging issue which needs solid steps to be taken.

Binalar?n enerji tüketimini azaltmaya yönelik planlar çok iyi bir ad?mlard?r, ancak pazar?n ve bina sahiplerinin dü?ük vergi ve te?vik gibi yat?r?m maliyetini azaltmaya yönelik finansal deste?e ihtiyac? vard?r. Bu konuda acil harekete geçilmesi gerekirken at?lmasi gereken somut ad?mlara ihtiyaç vard?r.

Take Action

You can get in contact with the Ministry and indicate your willingness to take the necessary actions to lower the energy consumption of your building which will also lower your energy bills. Please send the following message to the policymaker listed below:

We would like to express our willingness to make an investment in better building insulation. However, it is important that our investment has the support of government. For this reason, the market requires necessary steps to be taken such as tax reduction for goods and services and incentives and subsidies for consumers and building owners.

Contact:
Ministry of Energy and Natural Resources?
General Directorate of Renewable Energy
Address: Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Bulvar?) 7. Km. No:166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara
Director General: Dr. O?uz Can
Tel. 0090 312 295 50 00

A?a??daki Eylem ikaz Mesaj?yla Bakanl?k ile temasa geçebilir ve binan?z?n enerji tüketimini dü?ürerek faturalar?n?z?n da azalmas? için gerekli önlemleri alma konusundaki iste?inizi belirtebilirsiniz:

Bu mesaj ile bina yal?t?m?na yat?r?m yapma iste?imizi ifade etmek isteriz. Ancak, yat?r?m?m?z?n devlet deste?ine sahip olmas? önemlidir. Bu nedenle tüketiciler ve in?aat sahiplerinin uygulamaya yönelmeleri için mal ve hizmetlerde vergi indirimi, te?vikler ve sübvansiyonlar gibi gerekli ad?mlar?n at?lmas?n? gerektirmektedir.

Eylem ?kaz Mesaj? ?lgili Ki?i:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü?ü
Adres: Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Bulvar?) 7. Km. No: 166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara
Genel Müdür: Dr. O?uz Can
Tel. 0090 312 295 50 00

Leave a Reply

Your email address will not be published.