National Energy Efficiency Action Plan

Spotlight Issue: Implementing National Energy Efficiency Action Plan

Turkey’s ”National Energy Efficiency Action Plan 2017-2023” was published in the Official Gazette on January 2nd 2018. The plan was prepared by the Ministry of Energy and Natural Resources together with the relevant public and private sector organizations, associations, universities and nongovernmental organizations. The target is to reduce Turkey’s primary energy consumption by 14% between 2017-2023.

Within the scope of the National Energy Efficiency Action Plan, the 55 actions defined are in 6 categories including buildings and services, energy, transportation, industry and technology, agriculture and horizontal subjects. Suggested actions will save 23.9 MTEP cumulatively until 2023 while a 10.9 billion dollar investment is foreseen. With the prices of 2017, the cumulative savings by 2033 will be 30.2 billion dollars, and the effect of some savings will continue until 2040.

It is expected that the Plan will be elaborated upon during the year 2018 and that the implementation will be clarified under each category and action. Performing energy audits and documentation of energy efficiency studies will gain importance in reaching the target. One of the most important questions is how to promote and verify the energy efficiency investment. Introduction of “white certification”, which certifies that a certain energy efficiency is attained, as one of the market-based instruments is being considered. This type of certificates are tradable and have been in use in several EU countries.

Türkiye’nin “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023” 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Plan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları, dernekler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlandı. Hedef, 2017-2023 yılları arasında Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 oranında azaltmak.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında, bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere 6 kategoride tanımlanan 55 eylem sonucunda, 2029 yılına kadar kümülatif olarak 23.9 MTEP birincil enerji tasarrufu elde edilierken, 10.9 milyar dolar yatırım öngörülmektedir. 2017 fiyatlarıyla 2033 yılına kadar mali tasarrufun 30.2 milyar dolar olacağı öngörülürken tasarruf etkisinin 2040 yılına kadar devam edeceği belirtilmektedir.

2018 yılı boyunca planın uygulanması ile ilgili detayların her kategori ve eylem kapsamında netleştirileceği bekleniyor. Enerji verimliliği çalışmalarının denetimi ve dokümantasyonunun yapılması hedefe ulaşma aşamasında önem kazanacaktır. Bununla birlikte, en önemli sorunun başında, enerji verimliliği yatırımının nasıl teşvik edileceği ve doğrulanacağıdır. Piyasaya dayalı enstrümanlardan biri olarak kabul edildiğinden, belirli bir enerji verimliliğinin elde edildiğini belgeleyen “beyaz sertifika”nın Türkiye’de uygulanması gündemde olan konulardan biri. Bu sertifika ticarete açık olup, birçok AB ülkesinde kullanılmaktadır.

Status: Right Direction

The Government’s Energy Efficiency Action Plan is a good step forward, but, as our News Brief points out, how it will be implemented and what sanctions will be used are issues expected to be clarified in the coming months. How the plan’s savings will be verified is still a question mark. It is recommended to use an accounting tool which proves that a certain amount of energy has been saved in a specific place and time, and results in a tradable commodity.

Hükümet’in Enerji Verimliliği Eylem Planı ileriye doğru atılmış iyi bir adımdır, Yukarıda da belirttiği gibi, bunun nasıl uygulanacağı ve yaptırımlar gibi konuların önümüzdeki aylarda açıklığa kavuşması beklenmektedir. Yapılacak enerji tasarruflarının nasıl doğrulanacağı ise hâlâ bir soru işaretidir. Belli bir miktarda enerjinin belirli bir yerde ve zamanda tasarruf edildiğini kanıtlayan ve ticareti yapılabilir bir aracın kullanılması önerilmektedir.

Take Action

Take Action

You can get involved by making sure that the Action Plan is implemented effectively. Please contact the organizations and people listed below with the following message:

We congratulate the government on the issuance of its National Energy Efficiency Action Plan 2017-2023. The plan seems to be a compelling factor to reduce national energy consumption and reduce greenhouse gas emissions which will help to meet our commitment to the Paris Agreement. However, we urge you to clearly define the verification and reporting process. A tradable accounting tool—a certificate—will encourage the market to make investments in improving energy efficiency.

Contact:

Ministry of Energy and Natural Resources
General Directorate of Renewable Energy
Address: Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 7. Km. No:166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara
Director General: Dr. Oğuz Can
Tel. 0090 312 295 50 00.

Harekete Geç
Eylem Planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için aşağıda belirtilen kuruluş ile şu şekilde ifade edilen Eylem İkaz mesajını paylaşarak iletişime geçilebilir:

2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın yayınlanmasından dolayı hükümeti tebrik ederiz. Plan, ulusal enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltarak Paris Anlaşması konusundaki taahhüdümüze uymamıza yardımcı olacak zorlayıcı bir faktör gibi görünüyor. Bununla birlikte, doğrulama sürecinin nasıl yapılacağını ve sonuçlarının nasıl belgeleneceğini açıkça tanımlamanızı öneririz. Ticareti yapılabilir bir araç – sertifika, pazarı enerji verimliliğini artırmaya yönelik yatırımlar yapmaya teşvik edecektir.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 7. Km. No: 166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara 
Genel Müdür: Dr. Oğuz Can
Tel. 0090 312 295 50 00.

Leave a Reply

x
x

Climate Scorecard depends on support from people like you.

We are a team of researchers providing information on efforts to reduce global emissions. We help make you better informed and able to advocate for improved climate change efforts. Donations of any amount are welcome.