Turkey’s New Parliament Unlikely to Advance Climate Change Policy

Spotlight Activity: Turkey’s New Parliament Unlikely to Advance Climate Change Policy

As of June 25, 2018, opportunity for a possible policy change on the environment and energy issues was suspended in Turkey because the opposition parties that will support the green economy could not afford the majority in the parliament. Fossil fuel will perpetuate the carbon economy at the macro-economic level. Due to this reason, participation of citizens in response to decisions that will affect their lives is inevitable.

During the election period, NGOs and environmental movements issued calls for candidates to support ecosystem focused politics. Eleven NGOs called for the approval of Paris Agreement. The influence of such declarations generally has symbolic influence on politicians and it can be seen that voters with high environmental awareness have not changed voting preferences. It is common to see local resistance against nuclear or coal fired power plants and local election results show the high support for the parties developing/supporting these projects.

According to a study of the Istanbul Policy Center, actors affecting Turkey’s climate policy can be classified into six groups: public sector, private sector, international organizations, civil society, academy and media. Policies of public institutions is the actual actor. At the moment, the opposition parties with higher environmental awareness do not have the right to develop a policy. In this case, because of the election, the lack of a main actor on climate change policy development will surely affect the Paris Agreement progress of Turkey.

Status: Falling Behind

Indications are that the new government, at both the parliamentary and executive levels, will not be supportive of new climate change related policies and programs, throwing into doubt whether the government will take steps to ratify the Paris Agreement.

Take Action

You can get in contact with The Ministry of Environment and Urban Planning and emphasize the importance of Paris Agreement Ratification. Please send the following message to the policymaker below:

We are concerned about the policy developments of the new parliament in Turkey regarding the Climate Change. The impacts of climate change have already been seen in extreme flooding and drought events in Turkey. The new parliament should be aware of the importance of environmental policy development and collaborate with opposition parties, local governments and NGOs to ensure that Turkey makes further progress in combatting climate change. Turkey also should ratify the Paris Agreement to show its support for the fight against Climate Change.

Send Action Alert Message to:
Ministry of Environment and Urban Planning
Address: Mustafa Kemal Mahallesi Eski?ehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Türkiye’de Iklim ve Rejim De?i?ikli?i

25 Haziran 2018 itibariyle, çevre ve enerji konular?nda olas? bir politika de?i?ikli?i f?rsat?, Türkiye’de ye?il ekonomiyi destekleyecek muhalefet partileri mecliste ço?unlu?u sa?layamad??? için ask?ya al?nd?. Fosil yak?tlarin kullanimi, karbon ekonomisinde makro ekonomik düzeyde devam edecektir. Bu nedenle vatanda?lar?n hayatlar?n? etkileyecek kararlara tepki gostermesi kaç?n?lmazd?r.

Seçim döneminde, STK’lar ve çevresel hareketler, adaylar?n ekosistem odakl? politikalar? destekleme ça?r?s? yapt?. Onbir sivil toplum kurulu?u Paris Anla?mas?’n?n onaylanmas?n? istedi. Bu tür beyanlar?n etkisi genellikle politikac?lar üzerinde sembolik etkiye sahiptir ve yüksek çevre duyarl?l???na sahip seçmenlerin oy kullanma tercihlerini de?i?tirmedi?i görülmektedir. Nükleer ya da kömürle çal??an enerji santrallerine kar?? yerel direni?in görülmesi yayg?nd?r ve yerel seçim sonuçlar? bu projeleri geli?tiren/destekleyen taraflara verilen yüksek deste?i göstermektedir.

?stanbul Politika Merkezi’nin yapt??? bir ara?t?rmaya göre, Türkiye’nin iklim politikas?n? etkileyen aktörler alt? gruba ayr?labilir: kamu sektörü, özel sektör, uluslararas? örgütler, sivil toplum, akademi ve medya. Kamu kurumlar?n?n politikalar? as?l aktördür. Su anki durumda, cevre bilincinin yüksek oldu?u muhalefet partileri, politika geli?tirme hakk?na sahip de?ildir. Bu durumda, seçim nedeniyle, iklim de?i?ikli?i politikalar?n?n geli?tirilmesinde ana aktörün olmamas?, Türkiye’nin Paris Anla?mas?’n?n ilerlemesini kesinlikle etkileyecektir.
Aktivite Puanlamas?:* Yetersiz Göstergeler, hem parlamenter hem de yürütme düzeyindeki yeni hükümetin, iklim de?i?ikli?i ile ilgili politika ve programlar? desteklemeyece?i ve hükümetin Paris Anla?mas?n? onaylamak için ad?mlar ataca?? konusunda ?üphe uyand?raca?? yönünde.

Harekete Geç

Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? ile ileti?ime geçebilir ve Paris Anla?mas? onay?n?n önemini vurgulayabilirsiniz. Lütfen asagidaki kisa notu da iletinizde de belirtin:

?klim de?i?ikli?iyle ilgili olarak Türkiye’deki yeni parlamentonun politika geli?tirmemesinden endi?e duyuyoruz. ?klim de?i?ikli?inin etkileri, Türkiye’de a??r? sel ve kurakl?k olaylar?nda zaten görülmü?tür. Yeni parlamentonun, çevre politikalar?n?n geli?tirilmesinin öneminin fark?nda olmas? ve Türkiye’nin iklim de?i?ikli?iyle mücadelede daha fazla ilerleme kaydetmesini sa?lamak için muhalefet partileri, yerel yönetimler ve STK’larla i?birli?i yapmas? gerekiyor. Türkiye, ?klim De?i?ikli?ine kar?? sava? için verdi?i deste?i göstermek için Paris Anla?mas?n? da onaylamal?d?r.

Eylem ?kaz Mesaj? ?lgili Ki?i/Kurum:

Çevre ve ?ehircilik Bakanl???
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eski?ehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Bu Yaz? Climate Scorecard Türkiye Ülke Müdürü Özlem Duyan taraf?ndan yaz?lm??t?r.
?leti?im: Ozlem@climatescorecard.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.