Turkey’s Nationally Determined Contribution

Spotlight Activity: Turkey’s Nationally Determined Contribution

Turkey’s Intended National Determined Contribution (INDC) is to reduce its greenhouse gas reduction, including land use, land use change and forestry (LULUCF), up to 21% below business as usual in 2030. Turkey has not ratified the Paris Agreement, awaiting confirmation for the Green Climate Fund.

Status: Falling Behind – Critically Insufficient

Turkey’s ongoing investment in expanding coal power production is in strong contrast to the need for the world to fully decarbonize the power sector by 2050. In addition to operating 67 units of coal-fired power plants (emitting 72 MtCO2 a year), six units are under construction, and more than 73 units are planned. If all of these units were built, the total emissions from coal would increase annual Turkish emissions by at least 40%

Two-thirds of Turkey’s emissions are “energy-related.” Turkey’s total electricity (power) demand has been increasing rapidly and it reached 295 TWh in 2017. According to the projections of the Ministry of Energy and Natural Resources, final electricity demand of Turkey is expected to reach at 416 TWh in 2023.

Imports meet 70% of Turkey’s energy demand. It imports nearly 99% of the natural gas and 89% of its oil supplies. Therefor the country is in need of diversification of its energy sources. Currently, primary energy demand is met by natural gas and LNG (33,9%), coal (33,7%), hydro (24,6%), and other renewables (7,8%).

A National Renewable Energy Action plan has been carried out for the period of 2013-2023 and committed to obtain 30% of its total installed capacity from renewable sources such as hydro, geothermal, wind and solar. In addition, by 2023 Turkey plans to generate 10% of its total electricity demand from 2 nuclear power plants. In addition to diversification of energy sources, Turkey published an Energy Efficiency Strategy for 2012-2023 to decrease its energy density of final consumption. However, at the same time Turkey has planned to increase coal-powered electricity output from 32 billion kilowatt-hours in 2014 to 57 billion kWh by 2018.

Turkey might achieve its NDC target by boosting its renewable energy source related energy production together with its commitment on energy efficiency. However, its plans for coal-powered electricity production and nuclear power plant constructions leave a question mark on Turkey’s commitment to climate change and environment issues.

Take Action

Please contact the Ministry and indicate your concerns on coal and nuclear powered electricity production plans with the following Action Alert message:

Dear Minister Mehmet Ozhaseki,
It is important that Turkey strengthen the pledge our country has made to the Paris Agreement before the Agreement goes into effect. For example Turkey could increase its renewable energy source production and increase its commitment to energy efficiency. Plans for coal-powered electricity production should be reconsidered. Although the coal power plants can help to decrease the energy dependency of Turkey in the short term, increases in coal-powered electricity output is not a sustainable approach and such investment should be reconsidered. Considering the deplorable working conditions in the coal mining sites in Turkey and the very high number of work accidents result in deaths, increasing the coal power plants should not be an option. On the contrary, Turkey should take solid step to shut down the existing ones.

Send Action Alert Message to:

Minister Mehmet Ozhaseki
Ministry of Environment and Urban Planning
Address: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Dikkat Çeken Aktivite: Türkiye’nin Paris Anlasmaşı Ulusal Katkı Niyet Beyanı (INDC)

Türkiye’nin Ulusal Katkı Niyet Beyanı sera gazı oranını, arazi kullanimi, arazi kullanimi degisimi ve ormancilik (LULUCF) dahil, 2030 itibariyle en az %21 kadar azaltmaktır. Türkiye, Yeşil İklim Fonu onayını beklemek üzere Paris Anlaşmasını da henüz onaylamamıştır.

Aktivite Puanlaması: * Bir Yıldız – Kritik Seviyede Yetersiz

Türkiye’nin kömür üretimini artırmaya yönelik artarak devam eden yatırım planları, dünyanın 2050 yılına kadar enerji sektörünü tamamen dekarbonize etme ihtiyacının tam tersi yönüde atilan adımlardır. 67 birim kömür yakıtlı enerji santralinin işletilmesine (yılda 72 MtCO2 salımı yapmaktadır) ek olarak 6 adet ünite yapım aşamasında ve 73ün üzerinde de yapılması planlanmaktadır. Bu birimlerin tamamı inşa edilmiş olursa, kömür kaynaklı enerji üretimi yıllık toplam emisyon miktarını en az %40 oranında artıracaktır.

Türkiye’nin emisyonlarının üçte ikisi enerji kaynaklıdır. Toplam elektrik talebi 2017 yılında 295 TWh’ye ulaşmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın projeksiyonlarına göre, Türkiye’nin elektrik talebinin 2023 yılında 416 TWh’a ulaşması beklenmektedir.

İthalat ile Türkiye’nin enerji talebinin %70’ini karşılanmakta, doğal gazın yaklaşık % 99’unu ve petrol kaynaklarının %89’unu ithal etmektedir. Bu sebepten ülkenin enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ihtiyacı vardır. Şu anda birincil enerji talebi doğal gaz ve LNG (%33.9), kömür (%33.7), hidro (%24.6) ve diğer yenilenebilir kaynaklar (%7.8) ile karşılanmaktadır.

2013-2023 dönemi için Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı oluşturulmuş ve toplam kurulu gücünün% 30’unu hidro, jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde etme taahhüdünde bulunulmuştu. Ayrıca, 2023 yılına kadar Türkiye 2 nükleer santralden toplam elektrik talebinin % 10’unu üretmeyi planlıyor. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ek olarak, Türkiye enerji tüketimini azaltmak için 2012-2023 için bir Enerji Verimliliği Stratejisi yayınlamıştır. Fakat Türkiye aynı zamanda, 2014 yılında 32 milyar kilovat-saat olan kömürle çalışan elektrik üretimini 2018 yılına kadar 57 milyar kWh’ye çıkarmayı da planlamıştı.

Türkiye, Ulusal Katki Niyet Beyanini enerji verimliliği konusundaki taahhütleri ile başarabilir. Ancak, kömürle çalışan elektrik üretimi ve nükleer santral yapımı ile ilgili planları, Türkiye’nin iklim değişikliği ve çevresel konulara olan bağlılığı konusunda bir soru işareti bırakmaktadır.

Harekete Geç

Bakanlık ile temasa geçebilir ve endişelerinizi aşağıdaki Eylem Uyarısı mesajıyla birlikte bildirebilirsiniz:

Sayın Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin Paris Anlaşmasına olan desteğini güçlendirmesi önemlidir. Bu desteği yenilenebilir enerji kaynaklı enerji üretimi ve enerji verimliliği hedeflerini artırarak gösterebilir. Kömür kaynaklı elektrik üretimi için yapılan planlar ise tekrar gözden geçirilmelidir. Kömü kaynaklı santraller, Türkiye’nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmaya yardımcı olsa da, sürdürülebilir bir yaklaşım degildir. Türkiye’deki kömür madenciliği sahalarındaki çalışma koşulları, cok sayıda ölümle sonuclanan iş kazaları da göz önüne alındığında, kömür kaynaklı enerji santrallerinin sayısını artırmak bir seçenek olmamalıdır. Aksine, Türkiye mevcut olanları da kapatmak için biran önce sağlam adımlar atmalıdır.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi:

Bakan Mehmet Ozhaseki
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara
Tel: +90 (312) 410 10 00

Leave a Reply

x
x

Climate Scorecard depends on support from people like you.

We are a team of researchers providing information on efforts to reduce global emissions. We help make you better informed and able to advocate for improved climate change efforts. Donations of any amount are welcome.