The Status of Available Data to Support Climate Change Adaptation in the Coastal Cities of Turkey

Spotlight Activity: The Status of Available Data to Support Climate Change Adaptation in the Coastal Cities of Turkey

The “2017 Report on Turkey Sea” published by Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) describes the current status of the seas in Turkey indicating the impact of global climate change. It was stated that due to climate change, tropicalization and increased acidity has been observed in the Mediterranean Sea. As a result, Mediterranean-descended water and species have been entering the Black Sea which negatively affects the ecosystem. When the hydrogen sulphur layer in the Black Sea is taken into consideration, it underscores that this sea should not be polluted and be especially protected. Although, the Black Sea has the world’s largest oxygen-free water mass, about 60% of Turkey’s fishery comes from there.

According to the Climate News Network’s research, Istanbul and Izmir, two of the most populated Turkish coastal cities, are among the cities which will be the most affected by climate change in Turkey. Historical data such as rainfall, evaporation, heavy rain, and extreme rainfall should exist in order to help these cities adapt to climate change. But Turkey does not have a sufficient historical data to carry out this work. Such systems have been recently established in Istanbul, Gökçeada, Iskenderun and Bodrum for the recording of the climate data. Hopefully, we will have enough data to work on statistical events and observe the changes in a couple of years. Antalya, another densely populated coastal city, also has been working on a project to establish a system for measuring the effects of climate change as there are many archeological remains which will be affected by sea level rise and increased acidity.

Status: Right Direction

The initiatives of the coastal cities are good steps forward, but, national targets and protection programs are required to minimize the impacts of climate change in the coastal regions and in the seas. In order to be able to do this, sufficient data to be analyzed must be obtained.

Take Action

Contact:

You can get involved by informing the coastal municipalities. Contact the organization listed below with the following Action Alert message:

We would like to emphasize the need and importance of national level research to observe the effects of climate change on coastal cities. The report published by Turkish Marine Research Foundation (TÜDAV) can be used as an informative material. We urge you to act fast as conservation of seas and coastal areas as this is one of the main topics under sustainable development towards 2020.

Ministry of Development
Development Research Center
Mail: Necatibey Caddesi No 110/A 06100 Yücetepe/ Ankara
Head of Development Research Center: Dr. Sema Bayaz?t
Tel: 0090 312 294 50 00

Dikkat Çeken Aktivite: Sahil Kentlerinde ?klim De?i?ikli?i Uyumuna Yönelik Çal??malar? Destekleyebilecek Mevcut Verilerin Durumu

Türk Deniz Ara?t?rmalar? Vakf? (TÜDAV) taraf?ndan yay?nlanan “Türkiye Denizler 2017 Raporu”, Türkiye’deki denizlerin mevcut durumunu ve küresel iklim de?i?ikli?inin etkilerini aç?klamaktad?r. Raporda, iklim de?i?ikli?i nedeniyle Akdeniz’in tropikalle?mesi ve asitli?in art??? gözlendi?i belirtilmi?tir. Akdeniz kökenli türlerin Karadeniz’e girmekte oldu?u tespit edilmi? ve ekosistemi olumsuz etkiledi?i ifade edilmi?tir. Karadeniz’in hidrojen sülfür gaz?yla kapl? tabakas? göz önüne al?nd???nda, bu denizin kirlenmemesi ve özellikle korunmas?n?n gereklili?i vurgulanmaktad?r. Karadeniz dünyan?n en büyük oksijensiz su kütlesine sahip olmas?na ra?men Türkiye’de bal?kç?l???n?n yakla??k% 60′? burada sa?lanmaktad?r.

Climate News Network ara?t?rmas?na göre, Türkiye’nin en kalabal?k iki sahil kenti olan ?stanbul ve ?zmir, Türkiye’de iklim de?i?ikli?inden en fazla etkilenen ?ehirler aras?nda yer almaktad?r. Bu ?ehirlerin iklim de?i?ikli?ine uyum sa?lamas?na yönelik al?nabilinecek önlemlerin planlanmas?na yard?mc? olmak için ya???, buharla?ma, ?iddetli ya?mur, a??r? ya??? gibi tarihsel veriler mevcut olmal?d?r. Ancak, Türkiye bu i?i yürütmek için yeterli tarihsel veriye sahip de?ildir. ?klim verilerinin kaydedilmesi için k?sa bir süre önce ?stanbul, Gökçeada, ?skenderun ve Bodrum’da bir system kurulmu?tur. ?statistiksel olaylar üzerinde çal??mak ve de?i?iklikleri gözlemlemek için önümüzdeki birkaç y?l içinde bir miktar veriye sahip olunmas? beklenmektedir. Bir ba?ka yo?un nüfuslu k?y? kenti olan Antalya, iklim de?i?ikli?inin etkilerini ölçmek için bir sistem kurulmas? üzerine ayr? bir proje üzerinde çal??maktad?r. Çünkü Antalya’da yer alan çok say?daki arkeolojik kal?nt? artan deniz seviyesi ve artan asitlikten direkt etkilenecektir.

Aktivite Puanlamas? *** Do?ru Yön

K?y? kentlerinin giri?imleri ileriye do?ru yap?lm?? iyi ad?mlard?r. Ancak k?y? ve denizlerdeki iklim de?i?ikli?inin etkilerini en aza indirgemek için ulusal hedefler ve koruma programlar? gerekmektedir. Bunu yapabilmek için de öncelikle analiz edilecek yeterli veri elde edilmelidir.

Harekete Geç

K?y? belediyelerini bilgilendirerek ve a?a??daki Eylem ?kaz Mesaj?yla beraber listelenen organizasyonla ileti?ime geçerek gerekli düzenlemelerin yap?lmas?nda rol alabilirsiniz:

?klim de?i?ikli?inin k?y? kentleri üzerindeki etkilerini gözlemlemek için ulusal düzeyde bir ara?t?rman?n gereklili?ini ve önemini vurgulamak istiyoruz. Türk Deniz Ara?t?rmalar? Vakf? (TÜDAV) taraf?ndan yay?nlanan rapor, bilgilendirici bir materyal olarak kullan?labilir. 2020’ye do?ru sürdürülebilir kalk?nman?n ana unsurlar?ndan biri olan denizlerin ve k?y?lar?n korunmas? hedefini de göz önüne alarak hemen harekete geçilmesini tavsiye ediyoruz.

Eylem ?kaz Mesaj? ?lgili Ki?i:

Kalk?nma Bakanl???
Kalk?nma Ara?t?rmalar? Merkezi
Adres: Necatibey Caddesi No 110/A 06100 Yücetepe/ Ankara
Kalk?nma Ara?t?rmalar? Merkezi Ba?kan?: Dr. Sema Bayaz?t
Tel. 0090 312 294 50 00

Leave a Reply

Your email address will not be published.