New Energy Efficiency Directive

Spotlight Activity: New Energy Efficiency Directive

Turkey follows the path of the EU developments for EE and the EU experience shows that, despite the initial difficulties, the EE market is maturing. The new Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) has been adopted in October 2012. However, this is not an automatic “copy and paste” process. It requires a lot of effort by the Turkish authorities, consultants and engineers, banks, suppliers, other market actors, and support from the citizens

Implementation of the EE Directive will significantly enlarge the EE market in Turkey, especially in the areas of renovation of buildings, energy management, energy auditing and, in general, provision of energy services. Article 7 requires that each Member State shall set up an energy efficiency obligation scheme ensuring that energy distributors and/or retail energy sales companies achieve a cumulative end-use energy savings target by 31 December 2020.

The target shall be at least the equivalent of achieving new savings each year (from 1 January 2014 to 31 December 2020) of 1.5 % of the annual energy sales to final customers of all energy distributors or all retail energy sales companies by volume, averaged over the most recent three-year period prior to 1 January 2013. Turkey has several programmes and projects in place or under development that are assisting the contracting parties to implement the projects.

Status: Right Direction

Huge investments are required for Turkey to achieve the target of the EU’s Energy Efficiency Directive. These cannot be covered alone by State funds. Leveraging of private capital is necessary. Besides, energy service companies (ESCOs) should play a central role on this. For this reason, capacity building activities for ESCOs to get prepared and benefit from the market is crucial.

Take Action

Please send the following message to the policymaker(s) below.

The adopted Energy Efficiency Directive needs supports of Turkey’s Energy Service Companies for the development of the market and implementation of the requirements of the directive. Private sector needs capacity building and technical assistance to make the right investment decision towards this goal. At the beginning of 2019, Department of Energy Efficiency and Environment was established in Turkey. We urge this Department to engage in capacity building activities with ESCO’s that will enable our country to meet Energy Efficiency Directive goals.

Contact:

Department of Energy Efficiency and Environment
Address: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

Dikkat Çeken Aktivite: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı Kurulması ve Enerji Verimliliği Direktifi

Türkiye, AB’nin Enerji Verimliliğine yönelik gelişmelerinin yolunu izlemektedir ve AB deneyimi, ilk zorluklara rağmen, Enerji Verimliliği pazarının olgunlaştığını göstermektedir. Yeni Enerji Verimliliği Direktifi (2012/27 / EU) Ekim 2012’de kabul edilmiştir. Ancak, bu otomatik bir “kopyala ve yapıştır” işlemi değildir. Adaptasyonu Türk makamları, danışmanlar ve mühendisler, bankalar, tedarikçiler, diğer piyasa aktörleri tarafından çaba gerektirir ve vatandaşlar tarafından desteklenmesi de elzemdir.

Enerji Verimliliği Direktifi’nin uygulanması, özellikle binaların yenilenmesi, enerji yönetimi, enerji denetimi ve genel olarak enerji hizmetlerinin sunumu alanlarında, enerji verimliliği pazarını Türkiye’de önemli ölçüde genişletecektir.

Madde 7, her Üye Devletin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar enerji dağıtımcılarının ve / veya perakende enerji satış şirketlerinin kümülatif bir son kullanım enerji tasarrufu hedefine ulaşmasını sağlayan bir enerji verimliliği zorunluluk planı oluşturmasını şart koşar.

Hedef, her yıl (1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 arasında) tasarruf elde edilen miktarın tüm enerji dağıtımcılarının nihai müşterilerine veya tüm perakende enerji satış şirketlerinin nihai müşterilere yıllık enerji satışlarının % 1,5’ine eşdeğer olmalıdır. 1 Ocak 2013’ten önceki en son üç yıllık dönemin ortalaması baz olarak alınmalıdır.

Türkiye’de, taraflara projeleri uygulamalarında yardımcı olması amacıyla çeşitli program ve proje geliştirilmiştir.

Aktivite Değerlendirmesi: *** Ileriye Giden

Türkiye’nin Enerji Verimliliği Direktifi hedefine ulaşması için büyük yatırımlar yapması gerekiyor. Bu yatırımlar devlet fonları tarafından tek başına ele alınamaz. Özel sermayenin arttırılması gereklidir. Ayrıca, enerji hizmeti şirketleri (ESCO’lar) bu konuda merkezi bir rol oynamalıdır. Bu nedenle, ESCO’ların piyasaya hazırlanmaları ve piyasadan faydalanmaları için kapasite geliştirme faaliyetleri çok önemlidir.

Harekete Geç:

Kabul edilen Enerji Verimliliği Direktifi, pazarın geliştirilmesi ve direktifin şartlarının yerine getirilmesi için Enerji Hizmet Şirketlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Özel sektör bu hedefe yönelik doğru yatırım kararı vermek için kapasite gelişimine ve teknik yardıma ihtiyaç duyuyor. 2019 başında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu. Bu Departmanın, hedeflere ulaşılmasını sağlayacak olan ESCO’lar ile kapasite geliştirmeye yönelik işbirliği içinde olmasını tavsiye ediyoruz.

Eylem İkaz Mesajı İlgili Kişi/Kurum:

Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2, 06520 Çankaya/Ankara, Türkiye

Bu Yazı Climate Scorecard Türkiye Ülke Müdürü Özlem Duyan tarafından yazılmıştır.
İletişim: Ozlem@climatescorecard.org

Leave a Reply

x
x

Climate Scorecard depends on support from people like you.

We are a team of researchers providing information on efforts to reduce global emissions. We help make you better informed and able to advocate for improved climate change efforts. Donations of any amount are welcome.