National Energy Efficiency Action Plan

Spotlight Issue: Implementing National Energy Efficiency Action Plan

Turkey’s ”National Energy Efficiency Action Plan 2017-2023” was published in the Official Gazette on January 2nd 2018. The plan was prepared by the Ministry of Energy and Natural Resources together with the relevant public and private sector organizations, associations, universities and nongovernmental organizations. The target is to reduce Turkey’s primary energy consumption by 14% between 2017-2023.

Within the scope of the National Energy Efficiency Action Plan, the 55 actions defined are in 6 categories including buildings and services, energy, transportation, industry and technology, agriculture and horizontal subjects. Suggested actions will save 23.9 MTEP cumulatively until 2023 while a 10.9 billion dollar investment is foreseen. With the prices of 2017, the cumulative savings by 2033 will be 30.2 billion dollars, and the effect of some savings will continue until 2040.

It is expected that the Plan will be elaborated upon during the year 2018 and that the implementation will be clarified under each category and action. Performing energy audits and documentation of energy efficiency studies will gain importance in reaching the target. One of the most important questions is how to promote and verify the energy efficiency investment. Introduction of “white certification”, which certifies that a certain energy efficiency is attained, as one of the market-based instruments is being considered. This type of certificates are tradable and have been in use in several EU countries.

Türkiye’nin “Ulusal Enerji Verimlili?i Eylem Plan? 2017-2023” 2 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazetede yay?nland?. Plan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? taraf?ndan ilgili kamu ve özel sektör kurulu?lar?, dernekler, üniversiteler ve sivil toplum kurulu?lar? ile birlikte haz?rland?. Hedef, 2017-2023 y?llar? aras?nda Türkiye’nin birincil enerji tüketimini yüzde 14 oran?nda azaltmak.

Ulusal Enerji Verimlili?i Eylem Plan? kapsam?nda, bina ve hizmetler, enerji, ula?t?rma, sanayi ve teknoloji, tar?m ve yatay konular olmak üzere 6 kategoride tan?mlanan 55 eylem sonucunda, 2029 y?l?na kadar kümülatif olarak 23.9 MTEP birincil enerji tasarrufu elde edilierken, 10.9 milyar dolar yat?r?m öngörülmektedir. 2017 fiyatlar?yla 2033 y?l?na kadar mali tasarrufun 30.2 milyar dolar olaca?? öngörülürken tasarruf etkisinin 2040 y?l?na kadar devam edece?i belirtilmektedir.

2018 y?l? boyunca plan?n uygulanmas? ile ilgili detaylar?n her kategori ve eylem kapsam?nda netle?tirilece?i bekleniyor. Enerji verimlili?i çal??malar?n?n denetimi ve dokümantasyonunun yap?lmas? hedefe ula?ma a?amas?nda önem kazanacakt?r. Bununla birlikte, en önemli sorunun ba??nda, enerji verimlili?i yat?r?m?n?n nas?l te?vik edilece?i ve do?rulanaca??d?r. Piyasaya dayal? enstrümanlardan biri olarak kabul edildi?inden, belirli bir enerji verimlili?inin elde edildi?ini belgeleyen “beyaz sertifika”n?n Türkiye’de uygulanmas? gündemde olan konulardan biri. Bu sertifika ticarete aç?k olup, birçok AB ülkesinde kullan?lmaktad?r.

Status: Right Direction

The Government’s Energy Efficiency Action Plan is a good step forward, but, as our News Brief points out, how it will be implemented and what sanctions will be used are issues expected to be clarified in the coming months. How the plan’s savings will be verified is still a question mark. It is recommended to use an accounting tool which proves that a certain amount of energy has been saved in a specific place and time, and results in a tradable commodity.

Hükümet’in Enerji Verimlili?i Eylem Plan? ileriye do?ru at?lm?? iyi bir ad?md?r, Yukar?da da belirtti?i gibi, bunun nas?l uygulanaca?? ve yapt?r?mlar gibi konular?n önümüzdeki aylarda aç?kl??a kavu?mas? beklenmektedir. Yap?lacak enerji tasarruflar?n?n nas?l do?rulanaca?? ise hâlâ bir soru i?aretidir. Belli bir miktarda enerjinin belirli bir yerde ve zamanda tasarruf edildi?ini kan?tlayan ve ticareti yap?labilir bir arac?n kullan?lmas? önerilmektedir.

Take Action

Take Action

You can get involved by making sure that the Action Plan is implemented effectively. Please contact the organizations and people listed below with the following message:

We congratulate the government on the issuance of its National Energy Efficiency Action Plan 2017-2023. The plan seems to be a compelling factor to reduce national energy consumption and reduce greenhouse gas emissions which will help to meet our commitment to the Paris Agreement. However, we urge you to clearly define the verification and reporting process. A tradable accounting tool—a certificate—will encourage the market to make investments in improving energy efficiency.

Contact:

Ministry of Energy and Natural Resources
General Directorate of Renewable Energy
Address: Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Bulvar?) 7. Km. No:166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara
Director General: Dr. O?uz Can
Tel. 0090 312 295 50 00.

Harekete Geç
Eylem Plan?n?n etkin bir ?ekilde uygulanmas?n? sa?lamak ve takip etmek için a?a??da belirtilen kurulu? ile ?u ?ekilde ifade edilen Eylem ?kaz mesaj?n? payla?arak ileti?ime geçilebilir:

2017-2023 Ulusal Enerji Verimlili?i Eylem Plan?’n?n yay?nlanmas?ndan dolay? hükümeti tebrik ederiz. Plan, ulusal enerji tüketimini ve sera gaz? emisyonlar?n? azaltarak Paris Anla?mas? konusundaki taahhüdümüze uymam?za yard?mc? olacak zorlay?c? bir faktör gibi görünüyor. Bununla birlikte, do?rulama sürecinin nas?l yap?laca??n? ve sonuçlar?n?n nas?l belgelenece?ini aç?kça tan?mlaman?z? öneririz. Ticareti yap?labilir bir araç – sertifika, pazar? enerji verimlili?ini art?rmaya yönelik yat?r?mlar yapmaya te?vik edecektir.

Eylem ?kaz Mesaj? ?lgili Ki?i:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl???
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlü?ü
Adres: Eski?ehir Yolu (Dumlup?nar Bulvar?) 7. Km. No: 166 P.K.:06520 Çankaya/ Ankara 
Genel Müdür: Dr. O?uz Can
Tel. 0090 312 295 50 00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.